Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad (USR) is het medezeggenschapsorgaan van en voor studenten van de VU.

De raad houdt zich vooral bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU. De USR overlegt geregeld met het College van Bestuur.

De raad heeft een aantal belangrijke instemming- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie en bestuur van de universiteit. Daarnaast proberen leden van de raad op diverse manieren het beleid van de universiteit te beïnvloeden door met medewerkers te overleggen en eigen adviezen te geven. Ook maken de leden van de raad deel uit van de Gezamenlijke Vergadering, waarin ook de Ondernemingsraad is vertegenwoordigd. Hierin vindt overleg plaats over onder andere de universitaire begroting, het jaarverslag en het instellingsplan.

De universitaire Studentenraad overlegt met het College van Bestuur en heeft daarbij een aantal belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur, financiële ondersteuning van studenten, het Studentenstatuut. De belangrijkste zijn:

Instemmingsrecht ten aanzien van:

  • het studentenstatuut;
  • de regeling financiële ondersteuning studenten (o.a. vanwege bestuurswerkzaamheden, ziekte, etc.);
  • regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn

Adviesrecht ten aanzien van:

  • elk besluit van het College van Bestuur dat het voortbestaan en de goede gang van zaken van de universiteit betreft (o.a. duurzame samenwerkingsverbanden en fusies);
  • studentenvoorzieningen (o.a. introductie nieuwe studenten, dienstverlening aan studenten, onderwijsbegeleiding, gebruik van onderwijs en studieruimten, bibliotheek en sport en cultuur alsmede studentenemancipatie);
  • onderwijsvoorzieningen (o.a. Bindend Studie Advies, Internationalisering, bachelor-master);
  • overdracht van zeggenschap van (een onderdeel van) de instelling;
  • selectie van studenten: numerus fixusopleidingen, masteropleidingen, criteria voor decentrale selectie.

Daarnaast heeft de raad ruime overlegbevoegdheden en dient het College van Bestuur de raad te informeren. Zes keer per jaar spreekt het College van Bestuur met de raad over de algemene gang van zaken binnen de instelling.

Externe links
Universitaire Studentenraad

Like ons op Facebook

Wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten van VUSO binnen de Universitaire Studentenraad? Wil jij dat ook jouw stem wordt meegenomen? Like ons dan hier!